O MEDIACJI

Czym jest mediacja?

Mediacja

To dobrowolna poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą mediatora, przedstawiają swoje stanowiska w sprawie, samodzielnie dochodzą do wspólnie akceptowalnego konsensusu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Mediacje różnią się od rozstrzygnięć autorytatywnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowalać będzie obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą one przystać dobrowolnie.

Kim jest mediator?

Mediator

MEDIATOREM jest osoba trzecia, która została poproszona o przeprowadzenie mediacji w sposób neutralny i bezstronny. To specjalista, który pomaga stronom określić sporne zagadnienia oraz wypracować stronom satysfakcjonujące ich rozwiązanie.

Głównym zadaniem mediatora jest wyciąganie spornych stron z ich defensywnej, twardej powłoki. Pomimo tego, że ostateczna decyzja zostaje podjęta przez strony sporu, to mediator jest jakby katalizatorem i siłą przewodnią między stronami konfliktu pomagającą im w osiągnięciu porozumienia.

Liv Larsson w swojej książce „Porozumienie bez przemocy w mediacjach” w niezwykle obrazowy i trafny sposób określa nieocenioną rolę mediatora w procesie mediacji, którą postrzega jako otwieranie dotychczas zamkniętego pudełka z prezentem, który jest źródłem radości. 

Funkcją mediatora jest uchylenie wieczka, zwłaszcza wtedy, gdy konflikt znajduje się w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Mediację można zatem opisać jako proces, który pomaga innym zmienić ich spojrzenie na konflikt oraz zauważyć jego potencjał. Mediator pomaga stronom wypracować porozumienie w jaki sposób chciałyby one w przyszłości współdziałać. Mediator ułatwia komunikację między stronami sporu i zachęca do interakcji między nimi, aby osiągnąć polubowne rozwiązanie. Pomaga również zainteresowanym stronom w ocenie sytuacji i ustaleniu możliwych wyników.

 

Mediator dba o równe traktowanie stron. Powinien czuwać nad tym, aby strony traktowały się nawzajem z szacunkiem i godnością. Nie wygłasza osobistych opinii ani ocen w sprawie. Daje rzetelny obraz tego, jakie mogą być konsekwencje, jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana polubownie i zostanie wniesiona do sądu.

 

Mediator jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się podczas prowadzenia mediacji nie może być przesłuchany jako świadek w sprawie, w której prowadził mediację, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

 

Strony w umowie o mediację mogą wskazać konkretnego mediatora lub sposób jego wyboru. Jeżeli strony do mediacji kieruje sąd, to on wskaże mediatora (z listy stałych mediatorów). Strony mogą jednak wybrać inną osobę. Listy stałych mediatorów prowadzą organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie, mogą one także tworzyć ośrodki mediacyjne. Listy zawierające nazwiska mediatorów znajdują się w każdym sądzie okręgowym.

Mediator tylko z ważnych powodów może odmówić prowadzenia mediacji między stronami, które się do niego zgłoszą, bądź zostaną skierowane przez sąd.

Kim jest mediator?

Jakie są korzyści ?

płynące z mediacji

Mediacja stwarza stronom sporu szansę na szybkie, tanie i poufne wypracowanie porozumienia, które będzie przez nich akceptowalne. Sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową. 

Eliminuje stan napięcia i oczekiwania, który w ramach postępowania sądowego towarzyszyłby stronom w sporze przez wiele miesięcy, a nawet lat. W konsekwencji pozwala również stronom na zachowanie pozytywnego wizerunku i utrzymanie wzajemnych relacji.

FAQ

Często zadawane pytania