KIEDY MOŻNA SKIEROWAĆ SPRAWĘ DO MEDIACJI?

Mediacja może zostać przeprowadzona zarówno przed wniesieniem sprawy do sądu, jak i w trakcie postępowania sądowego.

Co istotne, wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Na etapie przedsądowym strony mogą rozpocząć mediację, jeżelipowstał między nimi spór, a wcześniej została zawarta umowa o mediację lub jedna ze stron wystąpiła do mediatora z wnioskiem o mediację, a druga strona wyraziła na mediację zgodę.

We wniosku o mediację należy oznaczyć: strony, żądanie i okoliczności, które je uzasadniają.  Umowa o mediację powinna określać przedmiot mediacji i osobę mediatora.

Mediacja może zostać przeprowadzona także, gdy sprawa trafi już do sądu. Sąd aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę może skierować strony do mediacji.Po zamknięciu tego posiedzenia sąd może skierować strony do mediacji tylko na zgodny wniosek stron.

Jeżeli mediacja, do której strony zostały skierowane przez sąd nie przyniosła rezultatów, strony mogą samodzielnie zainicjować kolejną mediację przez wystąpienie z wnioskiem o jej przeprowadzenie do mediatora lub pozostawić spór do rozstrzygnięcia sądu.

Dodaj komentarz

19 − 6 =